WKR regeling bij gorkink natuurlijk

Onze branchevereniging VBW heeft een verbetering gerealiseerd van de werkkostenregeling (WKR) met advies van ministerie van Financiën om deze extra ruimte te besteden aan bloemen.

VBW heeft al eerder zeer dringend bij het ministerie van Financiën aangedrongen op verbetering van de werkkostenregeling.

Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, verhoogt het kabinet de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. De eenmalige verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2020. Dat schreef staatssecretaris Vijlbrief van Financiën in een Kamerbrief.

De verhoging moet werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje. Ook verwacht het kabinet dat het een boost kan geven aan sectoren die het nu extra zwaar hebben.

VBW is er dan ook bijzonder blij mee dat het ministerie van Financiën met de Belastingdienst het besluit heeft genomen om de werkkostenregeling voor kleine bedrijven in 2020 (tot en met € 400.000,-- loonsom) fors uit te breiden, de ruimte van 1,7% wordt opgehoogd naar 3%.

Wat betekent dit voor het bestellen van bloemen?

* bedrag van het boeket mag maximaal € 25 incl. btw zijn. 
* door het verhogen van de vrije ruimte is het mogelijk om vaker een boeket te sturen! 
* eventuele bezorgkosten tellen niet mee als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd. 

Uitermate geschikt is een thuiswerk abonnement!

Elk moment te starten ... mail of bel bestel@gorkink.nl / 055 3554585

Werkkostenregeling in het kort (bron Handboek Loonheffingen - Belastingdienst)

In deze paragraaf leest u welke stappen u moet nemen als u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in uw vrije ruimte wilt onderbrengen:
- stap 1: Bepaal of de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon is. De werkkostenregeling geldt alleen voor loon.
- stap 2: Is de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling loon, ga dan na of deze onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen valt.
- stap 3: Valt de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling niet onder de gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen, kies dan of u deze als eindheffingsloon aanwijst of als loon van de werknemer behandelt.
- stap 4: Bereken over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing.

Hoe werkt de werkkostenregeling?

U mag een percentage van uw totale fiscale loon, de vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers.

Vanaf 2020 is de vrije ruimte vergroot. In verband hiermee is voor de berekening van de vrije ruimte een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Tot en met het fiscale loon van € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,7%. In verband met de corona crisis is dit percentage voor 2020 verhoogd naar 3%. Over het meerdere van het fiscale loon bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen door gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen.

Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U hoeft hierover geen premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zvw of bijdrage Zvw te betalen of in te houden.

Welke kosten mag je onbelast vergoeden?

Als u een werknemer een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling geeft die buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Er is dan namelijk geen verband met de dienstbetrekking.

Voorbeeld

Uw werknemer is ziek en u geeft hem een mooi plukboeket. Of uw werknemer is overleden en u stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. U doet dit uit wellevendheid, sympathie of piëteit op grond van een persoonlijke relatie en niet zozeer op basis van de relatie werkgever-werknemer. Daarom is er geen sprake van loon.

Als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet, kunt u ervan uitgaan dat uw kleine geschenk (attentie) geen loon is:
- U geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo'n attentie zouden geven.
- U geeft geen geld of een waardebon.
- De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. U hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.